Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Jesteś na: Strona główna /  Aktualności /  Archiwum 2011

Archiwum aktualności 2011

W i e l k i  F i n a ł  P r o j e k t u  K O R B A  2 0 1 1
17 grudnia w Kinoteatrze Rialto w Katowicach odbyła się gala finałowa trzeciej edycji Projektu KORBA, w którym od samego początku bierzemy czynny udział. Podczas uroczystości podsumowaliśmy tegoroczne dokonania liderów młodzieżowych i ich lokalne projekty, a także nagrodziliśmy zwycięzców. Tym razem bezpośrednio opiekowaliśmy się dziesięcioma projektami realizowanymi przez niesamowite młode osoby. Dwie z nich zostały nagrodzone (Marta Michalska i Anna Wylęgała), a jedna otrzymała wyróżnienie (Karolina Szyszko). Mieliśmy okazję również powspominać. Spotkaniu towarzyszyło, tradycyjnie już, wiele wzruszeń i pozytywnych emocji. Oficjalnie zakończyliśmy KORBĘ 2011, ale otwieramy czas przygotowań do kolejnej edycji. Bądź z nami! Zakręć Korbą!


P o d  e g i d ą  E X B I S
Zostaliśmy zaproszeni do zespołu tworzącego szkolenia dedykowane jednemu z największych Banków, doskonalące umiejętności organizacyjne, marketingowe i sprzedażowe pracowników działających podczas eventów i akcji promocyjnych poza oddziałami. Byliśmy odpowiedzialni za realizację warsztatów pilotażowych, na podstawie których powstał wdrażany w życie program. Już otrzymujemy sygnały o namacalnych efektach szkoleń. A to dopiero początek programu... Dziękujemy!


W a r i a c j a  n a  t e m a t  "1 z 10"
Na początku października, we współpracy z firmą EXBIS, dla Klienta z branży wydawniczej, przygotowaliśmy wieczorną integrację z pomysłem. Punktem wyjścia był dla nas popularny teleturniej "1 z 10". Zamiast rywalizacji indywidualnej, zagraliśmy zespołowo, w atrakcyjny sposób dzieląc Uczestników na 6 zespołów. Nasza ekipa przez cały czas czuwała nad dobrym samopoczuciem drużyn, zapewniała uczciwy przebieg gry i doping. Pozytywnych emocji nie zabrakło i wszyscy dobrze się bawili.


W a r s z t a t y  O T W A R T E
Autoryzowane Centrum Szkoleniowe DAGMA uznało nasze warsztaty "Sztuka wystąpień publicznych" za wartościowe i zaprosiło nas do współpracy. Obecnie otwarty jest nabór na szkolenie. Mogą zgłaszać się osoby prywatne oraz rekomendowane przez pracodawców. Serdecznie zapraszamy. Szczegóły tutaj.


K o m u n i k a c j a,  a s e r t y w n o ś ć,  w s p ó ł p r a c a,  s p r z e d a ż...
Wrzesień obfitował w warsztaty realizowane dla zaprzyjaźnionych z nami Klientów. Różnorodność tematyczna nie pozwalała się nudzić. Pracowliśmy nad efektywną komunikacją, rozwiajniem postawy asertywnej, współpracą i eliminowaniem "wąskich gardeł" oraz nad technikami sprzedaży przez telefon. Równocześnie wspieraliśmy młodzież biorącą udział w projekcie KORBA w realizacji ich lokalnych projektów. To był bardzo intensywny, ale satysfakcjonujący miesiąc. Dziękujemy!


T u t o r i a l  K O R B A  2 0 1 1
Rozpoczynamy trzymiesięczny tutorial - wsparcie uczestników Projektu KORBA 2011 w realizacji liderskich projektów. Pod naszą opiekę trafiła dziesiątka zmotywowanych do działania młodych osób. Warsztaty językowe, rozmaite happeningi, koncerty dla wschodzących gwiazd, wydanie własnej książki, kształtowanie zachowań prozdrowotnych u dzieci, akcje charytatywne to niektóre pomysły do wcielenia w życie. W takim razie - do dzieła!


L i d e r s k i  O d j a z d  z a  n a m i
Koniec wakacji to zarazem niezapomniany Liderski Odjazd w Odporyszowie - kontynuacja czerwcowych warsztatów dla Liderów Młodzieżowych w ramach projektu KORBA 2011. Tym razem pod naszym okiem młodzież doskonaliła swoje umiejętności w zakresie wystąpień publicznych, odważnie przemawiając do publiczności przed kamerą, by rozpoznać swoje mocne strony i zidentyfikować obszary do poprawy. Nabyte umiejętności młodzi ludzie wykorzystają podczas realizacji swoich KORBOWYCH projektów. Trzymamy kciuki!


B e n c h m a r k i n g  w  i n s t y t u c j a c h  s a m o r z ą d o w y c h
W sierpniu też nie próżnujemy. Na zlecenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, przy wsparciu zespołu ekspertów, prowadzimy konsultacje wskaźników monitorowania procesów oraz metodologii prowadzenia benchmarkingu w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


S z w e d z k i e  s t u d y  c i r c l e
Wzięliśmy udział w seminarium na temat europejskich trendów dotyczących metod aktywizowania i facylitowania różnych grup społecznych. Szczególnie spodobało nam się systemowe szwedzkie rozwiązanie study circle, oparte o całkowicie oddolną inicjatywę otwartości na nową wiedzę i umiejętności. Organizatorem seminarium było Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika. CRIS bierze udział w projekcie partnerskim realizowanym przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG.


P o d  e g i d ą  E X B I S
W lipcu realizujemy, pod egidą zaprzyjaźnionej firmy szkoleniowej EXBIS, warsztaty wspierające Pracowników Urzędu Miasta Gliwice w zarządzaniu stresem i emocjami oraz doskonalące asertywną komunikację. Szkolenia odbywają się w Ratuszu, w przepięknej scenerii gliwickiego Rynku. Dziękujemy za zaproszenie do projektu!


Z a c i e ś n i o n a  w s p ó ł p r a c a  z  S W P S
Od roku akademickiego 2011/2012 rozpoczynamy pracę ze Studentami katowickiego Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. To wynik zacieśnienia nawiązanej w zeszłym roku współpracy między Projektem Pasja a katowicką SWPS. Wspólnie będziemy zgłębiać zagadnienia związane z funkcjonowaniem współczesnego człowieka w środowisku pracy oraz tematy dotyczące świadomego kształtowania umiejętności społecznych własnych i innych osób.


S E Z A M i e  o t w ó r z  s i ę,  c z y l i  l i d e r e m  b y ć !
Jesteśmy po warsztatach SEZAM dla liderów młodzieżowych w ramach tegorocznej edycji Projektu KORBA. Młodzi ludzie czerpali wiedzę na temat "liderowania", budowania zespołów projektowych, komunikacji. Dziękujemy za sporą dawkę pozytywnych emocji, wrażeń i wzruszeń! Przed nami czas rekomendacji Uczestników do drugiego etapu - tygodniowych warsztatów Liderski Odjazd, które planowane są na drugą połowę sierpnia.


P r z y g o t o w a n i a  d o  P r o j e k t u  K O R B A ' 2 0 1 1
Trzeci rok z rzędu zaangażowani jesteśmy w Projekt KORBA dedykowany Liderom Młodzieżowym. Tym razem swoim zasięgiem KORBA obejmuje województwo śląskie, dolnośląskie i opolskie. Szczegóły na KORBOWYCH stronach. Już w czerwcu realizujemy warsztaty w ramach wyjazdu SEZAM. Do zobaczenia w Burzeninie!


P R O J E K T  P A S J A  w  R I S
Z przyjemnością informujemy o wpisie naszej firmy do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.


P O G O T O W I E  S P R Z Ę T O W E:  s t a t y w  d o  w y n a j ę c i a!
Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów poszerzyliśmy ofertę wynajmu sprzętu o funkcjonalny statyw First C3530. Szczegółowe parametry statywu podajemy TUTAJ. Zachęcamy do eksploatowania zasobów sprzętowych PROJEKTU PASJA - niech dobrze służą!


W s p ó ł p r a c a  z  O P T A  D o b r y  T r e n e r
Po raz kolejny podjęliśmy się zadania realizacji szkolenia dla Klienta zaprzyjaźnionej z nami wrocławskiej firmy szkoleniowej. Prowadziliśmy warsztaty dotyczące technik sprzedaży przez telefon dla Właściceli Placówek Partnerskich jednego z wiodących na rynku polskim Banków.


W s p i e r a m y  D r z w i  O t w a r t e  w  S W P S  w  K a t o w i c a c h
16 kwietnia odbyły się pierwsze z trzech tegorocznych Drzwi Otwartych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach. Są to spotkania organizowane dla osób chcących podjąć studia w SWPS. Kwietniowemu spotkaniu towarzyszyły między innymi prowadzone przez nas warsztaty dla maturzystów z zakresu zarządzania stresem podczas matury.


N o w a  f u n k c j o n a l n o ś ć  n a  n a s z e j  s t r o n i e
Uruchomiliśmy możliwość wystawiania opinii na temat współpracy z PROJEKTEM PASJA bezpośrednio na naszej stronie. Zakładka "Wystaw Opinię" pozostaje do dyspozycji Klientów. Liczymy na Państwa komentarze - dziękujemy!


P o d  e g i d ą  E X B I S
Prowadzimy warsztaty "Komunikacja Interpersonalna" w projekcie "Rozwój Kadr dźwignią strategii Katowickiego Węgla" dla Pracowników spółki Katowicki Węgiel. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


P o d   e g i d ą  E X B I S
Jesteśmy zaangażowani w realizację szkoleń komunikacyjnych dla Kadry PKO BP S.A., Uczestników projektu Bank Menedżerów.


M a m y  n o w ą  l o k a l i z a c j ę
Od połowy marca działamy pod nowym mikołowskim adresem. Szczegóły podajemy w zakładce KONTAKT.


W s p ó ł p r a c a  z  A C S  D A G M A
Rusza współpraca z ACS DAGMA z Katowic w ramach realizowania szkoleń z szeroko pojętego rozwoju osobistego. Dziękujemy za zaproszenie! Rozpoczynamy od warsztatów "Sztuka Wystąpień Publicznych".


P o d  e g i d ą  E X B I S
Zrealizowaliśmy warsztaty na temat wystąpień publicznych dla kadry PKO BP S.A. w ramach umowy otwartej, którą z Bankiem zawarła Firma EXBIS.


N a s z e  P o g o t o w i e  S p r z ę t o w e
Rośnie liczba stałych Klientów korzystających z usług Pogotowia Sprzętowego PROJEKTU PASJA. Wyróżnia nas szybkość działania, minimum formalności, sympatyczna i sprawna obsługa. Na nas można liczyć! Zapoznaj się z aktualną promocją: "Poniedziałkowe Rewelacje".


O P T A  i  p r o j e k t  N E O
W ramach współpracy z wrocławską firmą szkoleniową OPTA, zrealizowaliśmy warsztat z zakresu telefonicznych technik sprzedaży dla pracowników jednego z wiodących banków w Polsce. Było intensywnie, twórczo, efektywnie, a przy okazji niesamowicie sympatycznie.


C i a ł o  i  p s y c h e:  p e r s p e k t y w a  p s y c h o l o g i c z n a
22 stycznia, w sobotnie przedpołudnie, uczestniczyłam w interesującym wykładzie prowadzonym przez Wiesława Łukaszewskiego: profesora psychologii, przewodniczącego Komitetu Nauk Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk, wykładowcę Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Profesor przyjechał do Katowic na zaproszenie tutejszego wydziału SWPS. Poruszane podczas wykładu zagadnienia dotyczyły relacji ciało - psychika, a pytanie czy psyche może kontrolować stany ciała stało się motywem przewodnim spotkania. Kolejne ciekawe doświadczenie za mną. Już czekam na następnych Gości.


S p o t k a n i e  z  M a c i e j e m  B e n n e w i c z e m
W sobotę 15 stycznia brałam udział w spotkaniu z doświadczonym coachem indywidualnym i grupowym, autorem wielu książek z obszaru coachingu - Maciejem Bennewiczem. Spotkanie, organizowane w ramach Klubu Coacha CSiPB & WSB, dotyczyło wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy menedżera. Dla mnie stało się inspiracją do stosowania poznanych narzędzi w pracy trenerskiej. Miłym akcentem było losowanie książek autorstwa Macieja Bennewicza. Zostałam jedną z trzech obdarowanych osób! Pozycja "Coaching TAO" z osobistą dedykacją autora stała się moją własnością - dziękuję!


P o d  e g i d ą  E X B I S
Jesteśmy po styczniowym spotkaniu typu follow up dla Inspektorów Kontroli ZUS. Przygotowaliśmy, uwzględniając specyfikę prowadzonych przez Inspektorów szkoleń, program wsparcia ich umiejętności trenerskich. Program był kontynuacją zrealizowanych w zeszłym roku warsztatów. Jesteśmy pod wrażeniem postępów i chęci eksperymentowania z formą szkolenia! Życzymy wielu sukcesów!


P o d  e g i d ą  E X B I S
Szkoleniowo w 2011 rok weszliśmy z Firmą INDOS. Dla jej pracowników przygotowaliśmy spotkanie, podczas którego, dzięki serwowanym doświadczeniom, uczestnicy otrzymali wiedzę o sobie samych i swoich współpracownikach. Liczymy na to, że wiedza ta zaowocuje podczas pracy już nie w warsztatowych warunkach.


N o w y  r o k,  n o w e  m o ż l i w o ś c i
Rozpoczyna się kolejny rok z PROJEKTEM PASJA. Od początku naszej działalności kierujemy się zasadą: pełne zaangażowanie i atmosfera życzliwej współpracy. Serdecznie zapraszamy!